Lajme

Kush I Thotë Ato Nga 3 Herë Në Mëngjes Dhe Mbrëmje Do T’i Dalin Në Ndihmë Për Çdo Gjë

Kush i thotë ato nga 3 herë në mëngjes dhe mbrëmje do t’i dalin në ndihmë për çdo gjë

Kul huvAll-llahu ehad, All-llahullahus-samed, lem jelid ve lem juled, ve lem jekun lehu kufuven ehad. Kul e’udhu bi Rabbil felek, min sherri ma halek, ve min sherri gasikin idha vekab, ve min sherrin-nef-fathati fil ukad, ve min sherr-rri hasidin idha hased. Kul e’udhu bi Rabbin-nas, melikin-nas, ilahin-nas, minsherr-rril vesvasil-han-nas, eledhi juvesvisu fi sudurin-nas, minel xhin-neti ven-nas.

Thuaj: Ai, All-llahu është Një! All-llahu është Ai që çdo krijesë i drejtohet (i mbështetet) për çdo nevojë. As s’ka lindur kë, as nuk është i lindur. Dhe Atij askush nuk i është i barabartë. Thuaj: I mbështetem Zotit të agimit, Prej dëmit të çdo krijese që Ai e krijoi. Dhe prej errësirës së natës kur ngryset plotësisht. Dhe prej dëmit të atyre që lidhin dhe fryejnë nyja.

Comment here