Lajme

Ato ku rrë nuk flasin/ Sa shpesh m.asturb ohen femrat? Përgjigjen nd oshta nuk e pr isni

Sa janë vajzat dhe gr atë që e pran ojnë pub likisht se ma.stur bohen? Me siguri më pak se meshkujt, të cilët nuk e vra sin men djen ta pranojnë një gjë të tillë./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Por një stu dim i fundit ka zbu luar se sa shpesh ma.stur bohen femrat, ndo nëse zako nisht nuk flasin për këtë temë.Bazuar në një studim amerikan të bot uar së fundmi në rev istën “Journal of S.ex Res earch”, femrat ma.sturb ohen mesa tarisht pesë herë në muaj, ndërsa meshkujt 12 herë.Një tjetër dif erencë mes dy gj inive është edhe sa i takon org.az mës gjatë rap orteve se.ks uale./Pak sekonda pasi ta kaloni marketingun shfaqen pamjet

Comment here