Lajme

E Mrekullueshme, Foshnja Që I Dhanë Vetëm 6 Orë Jetë Dhe Pak Ditë Feston 1 Vjetorin

ogëlushja që shikoni në foto është Phoenix Da’Vine. Jeta nuk ka qenë bujare me të, duke e s f i duar në mënyrën më të ke qe që në muajt e parë të lindjes, e megjithatë rasti i saj mund të konsiderohet me plot gojën një nga ato mrekullitë që Zoti bën me krijesat e tij që kapen fort pas jetës.Phoenix erdhi në jetë me 25 gusht.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe ju shfaqet video edhe fotot e lajmit…

Mj ekët konstatuan se ajo kishte lindur me një d e fe kt në zemër të quajtur barkushe e dyfishtë dalëse. Kjo do të thotë që zemra e saj nuk mund të qarkullonte siç duhet oksigjenin rreth tru pit të saj. Me 4 shtator ajo do ti n ëns htro hej ndë rh yrje s së parë kir urgj ik ale për të k uf izu ar sasinë e g ja k ut që rridhte në mushkërinë e saj, në mënyrë që të pa ra nda lo nte dë sh tim in ko ngjes tiv të zemrës. Por ope ra cion i i parë nuk zgjidhi pro ble mi n dhe vogëlushja kërkoi një o pera cio n të dytë, i cili u krye në një kohë shumë të shkurtër, më 30 tetor. Disa muaj më vonë, në mars, Phoenix kaloi në ar r e st ka r diak, duke i s hka ktu ar dëmtime të mëdha të trurit për shkak të mungesës së oksigjenit.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe ju shfaqet video edhe fotot e lajmit…

Mjekët njoftuan se ajo nuk do të kishte një cilësi të mirë jete. Phoenix nisi të kishte rrje d hje g ja k u nga hu nda. Gjatë vo zit jes në dhomën e u rgje nc ës ngjyra e lëkurës së saj u kthye në blu dhe pati pr o ble m e me fry më mar rjen.Tr o ndi tja për familjen do të vinte në prill, kur mjekët kërkuan miratimin e tyre për ti hequr ventilatorin që e ndihmonte Phoenix të merrte fr y më. Nëna e saj, Monique Goldring, hoq i dorë nga vajza.//Sht.ype në pjesën e rek.la.mës prit disa seconda edhe ju shfaqet video edhe fotot e lajmit…

Comment here