Lajme

Të trajnuar nga amerikanët: Kjo është Njësia e Policisë së Kosovës e cila intervenon veç në raste të veçanta (Video)

Njësia ‘FIT’ e Policisë së Kosovës është njësia më e përgatitur për aksíone të ndryshme e cila është t rajnuar nga amerikanët. Njësía Specíale Intervenuese FIT (NJSI), kryen o peracíonet e sigurisë në raste të veçanta dhe zgjidhjen e situatave me të cilat nuk mund të përba llohen shërbimet e tjera të polícisë /Pamje mePosht

FIT janë më të t rajnuar dhe më të ar matosur se ROSU. Siç thuhet, ROSU përdoret për të thyer d emonstratat, E roli i FIT është për qëllime të veçanta.

Comment here