Lajme

Pas 3 Viteve Zgj ohet Nga Ko ma, O Z ot Faleminderit- Mos K alo Pa Thene Ur ime

Pas 3 viteve zgj ohet nga Ko ma, O Z ot fa leminderit- Mos k alo pa thene ur ime
Pas 3 viteve zgj ohet nga K oma, O Z ot fa leminderit- Mos ka lo pa thene ur ime

3 vite ne ko me me ne fund z. Fa leminderit Z ot- o Z ot sh eroji te gjithe te s emuret . shp resa vd es e fundit 3 vite ne kome me ne fund zgj ohet Fa leminderit Z ot- o Z ot she roji te gjithe te s emuret . shpr esa vd es e fu ndit

Comment here