Lajme

Ahtisari: Serbia Ose Ta Njohë Kosovën Ose Të Shkoj Në Rusi

Rugova…Thaçi …Fatmir Sejdiu Fatmir Limaj, Ramush Të gjithë janë pa jtuar më Pa kon dhe është vo tuar në K UVEND. E kë qija asht dy fi shuar që kanë pr anuar ma rrveshjeve ek stra pas pa va rësisë së mb ikqyrur. Ba shkesija apo As ociacioni ka qenë ob ligativ për tu kr ijuar vetëm gjatë ma ndatit të Pa va rësisë së mb ikqyrje por jo pas pe rmbylkjes së mb ikqyrjes .DUKE E HAP HAPSIREN REK LA MUESE ME POSHTE JU KENI MUNDESI TE LEXONI LAJMIN E PLOTE

Serbet nuk e pranuan as Pa kon as shp alljen e pa va rësisë mbi vajzën e Pa kos Ahtisar dhe pr andaj mbeti As ociacioni aso kohe pa u pl otësuar deri në pë rfundim të mb ikqyrjes nd ërkombëtare. Këtu është da shur të mb yllet ky ka pitull dhe të mo s h apet ri shtas. Ri ha pja e këtij ka pitulli as ht me rit e Hashim Thaçit në p oziten e ish Kryeministrit de ri në poziten e Pr esidentit.

Comment here