Lajme

LAJM TR0NDITES | Amerika “DRIDH” Sali Berishen-E Hidhur Se Qfarë Kan Bere Për Berishën Dhe Familjen E Tij !!! Ai Eshte Shpallur Si …

Sekre tari Ameri kan i Shtetit, Anthony Blinken, ka njoftuar se SHBA’të ia kanë nda luar Sali Berishës dhe familjes së këtij të fundit hyrjen në Shtet et e Bash kuara të Amerikës.Gjithashtu Shtetet e Bashkuara te Am erikes e kane shpallur Sali Berishen si n on gra ta qe do te thote person qe nuk ekz iston. HAP FOTEN 5 SVKONDA DHE TE SHFVAQEN PVMJET EKSKVZlVE

“Aktet e k orru psio nit të ish-Presid entit të Shqipërisë Sali Berisha kanë mi nuar demo krac inë në Shqi përi. Unë kam caktuar publiki sht Berishën dhe anët arët e familjes së tij të afërt si të pap ër shta tshëm për hyrjen në Shtetet e Bashkuara. Ne mbetemi #Bash këKundë rKor rup sio nit me partnerët tanë në Shqipëri”, ka shkruar Blinken HAP FOTEN 5 SVKONDA DHE TE SHFVAQEN PVMJET EKSKVZlVE

Comment here