Lajme

Kancelarja Merkel Un i përkas besimit të Krishterë Muslimanët janë Vëllezërit tanë Duhet të bashkëjetojmë

Angela Merkel gjatë një interviste tregon principet e qeveri sjes së saj, ku gazetari I drejtohet me pytje lidhur me ekoniminë familjare.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Gazetari: A jeni milionere?Merkel: Jo, nuk më duhen mil ionat. Ndihem e pasur kur po pulli im ka një ekon omi, arsim, shënde tësi të fortë, si dhe drejtësi e barazi për të gjithë.Gaze tari: Meqë ju i takoni bes imit Krish tere, pse i keni pranuar mili ona emi grant Musl imanë?Merkel: Po, jam Kris htere dhe e lumtur, sepse besimi Kris hterë nuk thotë as kund që duhet t’i vr à sím, apo mos të bashk ëjetojmë me musli manët. Një be simtarë i vërtetë i cilit do besimi të jetë, nuk e urren besimin e tjetrit. Ata që e urrejnë një besim tjetër, në të vërtetë nuk janë besimtarë të Zotit, por vetëm i keqpërdorin besimet. Zoti na krijoi shumëngjyrësh dhe na krijoi besime të ndryshme.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Comment here