Lajme

Nuk majftojnë Falenderimet për këtë gjest Kjo Dhuratë Madhështore i erdhi Kosovës nga Amerika

Bi den në kërkes,ën bu,xhetore drejtuar Sen atit i kërkon edhe 200 milionë dollarë për Kosovën.Korp,orata e Sfidave të Mijëvje çarit (MCC), e ka konfi,rmuar se në kërkesën që iu është adresuar për bu xhetin vjetor të 2022’ës nga pre sidenti i SH BA’së, Joe Bi den, janë edhe 200 mili,onët të cilat janë parë të nevoj,shme për shtyerjen për,para të projekteve ameri,kane në Kosovë.Në dok,umentin Justi,fikimi i Bu xhetit të Kon,gresit për 2022, të pu,blikuar nga MCC’ja, thuhet se Kosova nëpër mjet zhvill,imit të sektorit të gazit dhe bur,imeve të ripër,tërishme, do tentohet të lehtës,ohet mbës,htetja e kosova,rëve në qymyr.“MCC dhe Qev,eria përfu,nduan studimet në vitin 2020 për të vler,ësuar tre projekte të pro pozuara: HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

zhvi,llimin e sektorit të ga,zit natyror të Kosovës, kr,ijimin e rezer,vave të ener gjisë për bala,ncimin e sist emit të ener,gjisë dhe përmirë,simin e shpë,rndarjes së energjisë ele ktrike. Pas rishi,kimit të rezult,ateve të studi meve, Qeveria kërkoi të shkojë pë,rpara me zhvillimin e sek torit të gazit dhe krijimin e re zervave të ener,gjisë me synimin për të le,htësuar integri min e burim,eve të rinovueshme, lehtësimin e var ësisë së Kosovës nga qymyri dhe arr,itjen e qëll imeve të dekarbo,nizimit”, thuhet në dokument. Ata i kanë par aparë këto projekte si f ormë për zhvillimin ekonomik të Kosovës, thuhet në dokum,entin e arsyetimit bu,xhetor. Zbatimi i projekt eve të MCC’së vjen si rezult,at i marrëveshjes për norma,lizim në mes Kosovës dhe Se rbisë.Korpo,rata e Sfidave të Mijë vjeçarit ka thënë se shpreson që do bas,hkëpunojë me qeverinë e re. Meg,jithatë, skepticizmi drejt një bash,këpunimi mes dy palëve mund të sht ohet pasi që kryemin,istri Albin Kurti pati thënë se s’do ta zbat,ojë Marr ëvesh,jen e Uaj shjingt onijt. “Nuk besoj që është̈ menduar të impl,ementohet, ka disa elemente pozitive, kështu duhet të shohim si gru mbull pikash e jo marrëv,eshje merre ose lere”, pati dekl aruar ai. HVP FOTEN 5 SVEKONDA DHE SHFVQEN PVMJET EKSKLVZlVE

Comment here