Lajme

Cesare Dridh Serbët: deri sa Kosova te pranohet nga Serbia! Fo rcat tona nuk Të rhiqen nga Kosova

Kr eu i Zyrës Nd ërlidhëse të NA TO-s në Serbi Cesare Marinelli ka bërë të di tur se f0 rcat e KF OR-it nuk do të të rhiqen
Ai ka the ksuar se nu mri i tyre nuk do të zbr itet ku rse u shpr eh se tr ansformimi i F0 rcave të Si gurisë së Kosovës (F S K) në us htri të Kosovës është “çë shtje shumë e vë shtirë pol itike”EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Marinelli, i cili është duke us htruar fu nksionin në tri vitet e fundit, gj atë in tervistës së tij p ërsëriti që ndrimin e se kretarit të pë rgjithshëm të Al eancës, Jens Stoltenberg, duke th eksuar se edhe ai f uqishëm be son se KF OR-i është shumë i vl erësuar, njësoj si kurse roli i mi sionit në Kosovë.

Comment here