Lajme

Vajza e Azem Hajdarit i tregon të gjitha/ Mos ka pr obleme me burrin? Ru ajmë ma rrëdhënie të mira për vajzën…

Pas zgj edhjeve të 25 pr illit, de putetja Rudina Hajdari u la rgua dr ejt Amerikës për të ta kuar vajzën e saj.
Në fa qet r ozë qa rkulluan lajmet se ka pa sur një kr izë në ç ift me ba shkëshortin e saj, por Hajdari tha se la rgësia sj ell gjithmonë pr oblem, me gji thëse po ia da lin shumë mirë që të ru ajnë ra portin.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Ba shkëshortin jam mu nduar ta mbaj sa më la rg sy rit pu blik se ai ka ve ndosur që të mos je të pj esë e kësaj dhe jam mu nduar t’ia pl otësoj atë dë shirë. Nga ana tjetër, mu ndohem të jem sa më tr ansparente me pu blikun dhe kemi r aport të mirë. Këto katër vite e kemi pa sur të vë shtirë ra pportin, por e rë ndësishme është vajza. Ia da lim shumë mirë për këtë gjë, kështu që është një pr oces.EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Comment here