Lajme

DHIMBJE E MADHE/ Ndahet LAJM I HIDHUR Per Hashim Thacin Merr Nje “Goditje” Te Rende Nga Serbia

DHIMBJE E MADHE/ Ndahet LAJM I HIDHUR Per Hashim Thacin Merr Nje “Goditje” Te Rende Nga Serbia

Per nje.zet vjet, ju je,ni duke u per pjek,ur ta zgjidhni çeshtjen e Kosoves duke shty.pur Serbine per te njoh,ur diçka dhe as.kush nuk do ta njohe ate. Dhe çfa.re keni ber,e ne 20 vjet? Asgje.Po sikur te modi.fiko,ni pak qasjen tuaj, ose per ndry,she do te vazhd,oni ta beni kete per 20 vj,et te tjera dhe do te per fundoni duke bere asgje, tha krye.tari i Partise se Lirise dhe Drejte.sise ne Serbi, Dra,gan Gjilash.Pajtimi me popu.llin shqiptar mund te ndod,he vetem nese Aleksan.dar Vuçiq dhe Hashim Thaçi nuk jane ne push,tet, thek.soi Gjilash ne TV N1 te henen. EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

Ai shpre.hu nje bindje se ekziston nje shans qe pajtimi mes serbe,ve dhe shqip.tareve te ndodhe me udhe heqj,en e re te Prishtines. Duke folur per qen.drimin e Prishtines zyrtar,e se nuk do te dia.logoje me Serbine nese kjo e fund, it nuk e njeh Kosoven, Gjilash tha: Keto jane qen.drimet e tyre. Pse qen.drimi yne do te ishte si i ty,re.Ai preten doi se fakti qe ai do te fli.ste me te gjithe ata shqiptare qe duan jete me te mire qe femi.jet e tyre te jetojne me mire, qe njere.zit te levizin lirshem dhe qe stud/entet te shoqe.rohen dhe te luajne spor te nuk eshte vetem çeshtje e te men.duarit me deshire.

Comment here