Lajme

MerkeI Kosova është shtet dhe ka Us htri, Us htria serbe ska sha nca ma te hyr në Kosovë

AngeIa MerkeI i ka ko munikuar se ma ska mu ndesi te hy sh ne Kosov sepse Kosova ka us htrin e vet.

MerkeIo ka then Serbisë se vetem nje h ap nese kalon serbia ne te rritorin te Kosoves, us htria gjermane nuk do te ku rsej.
EKSKLUZIVE vetem ti mundesh ta shikosh videon,duke shtypur ne rek,la.men 5 sekondshe.

“Nuk jemi te in teresuar per l uftë, por neve na in tereson qe ba llkani te jetë në p aqe “Nuk du am përseri l uftë mi di s Kosovës dhe Serbisë, pasi mu nd te d esta bi lizohet ra joni, por ne jemi te ga tshem per te ve pruar nëse kjo fillon”.

Comment here