Lajme

“Çm endet” Kastriot Myftaraj | Kosova nuk është sht et dhe nuk ek ziston k0mbi kosovar!!!

Ja përse me kr ijimin e shtetit të Kosovës nuk mund të kr ijohet k omb kosovar ishte te ma e kësaj të mërkure në “Ju fl et Moska” nga Kastriot Myftaraj në RTV Ora.Myftaraj: Natyra nga e cila pë rbëhet një shtet vendoset qysh në hy rje të ku shtetutës. Kosova në ku shtetutën e saj është pë rcaktuar si shtet, sipas ne nit 3, si një shoqëri shu metnike me 6 ko munitete. Pra, shqiptarët pë rmenden shpr ehimisht si një ba shkësi shtetfo rmuese. Shqiptarët e Kosovës janë pjesë e një ko mbi më të gjerë sepse ka shumë shqiptarë të tjerë.

Këto nuk janë ko mbe, por janë po pull. Kosova pë rcaktohet si një shoqëri. Që të kr ijohet ko mbi kosovar, ko mb i kr ijuar pas kr ijimit të shtetit, duhet që të gjithë ba shkësitë e Kosovës, 6 ba shkësitë, të pr anojnë që të quhen ne id entitetin kosovar. Por këtë gjë nuk do ta pr anojnë serbët, turqit, boshnjakët dhe të tjerët, sepse ata kanë id entitetin e tyre br enda shtetit të Kosovës.

Një së rë njerëzish kërkojnë që të h iqet dorë nga id entiteti kombëtar shqiptar dhe të pë rqafohet ai kosovar, që në fa kt është një fjalë kosovare. Që llimi kështu është de shq iptarizimi i Kosovës. Ky është një pl an i vjetër i Serbisë. Më ha pur se kaq, po litika serbe nuk bëhet.

Comment here