Lajme

E PA BESUESHME Nuk Do Ta Besoni Se Kush Do Te Vije Ne Prishtine Javen E Ardhshme Per Takim

Pal mer dhe Lajç ak vijnë në Prishtinë javën e ar dhshme, para tak,imit Ku rti-Vuç iq në Bru sel.Zëvend ësndi,h mësi i Sekr,etarit ame,rikan të Sht etit, Matt hew Pal mer dhe i dër,guari i pos açëm për dia,lo gun Kos ovë-Se’rbi, Miro’slav Laj’çak, pri,tet të vi’jnë në Ko’sovë, për t’u ta’k,uar me Alb’in Kur’ti, kon’firm,uan burim,et dip’lom,atike në Br uksel.Hap fotën 5 svekonda dhe te shfvqen pvmjet eksklvzive

Arsy’eja e vizi,tës me’rret vesh se është për,gati’tja për ri’fil,limin e di’al,ogut Koso’vë-Se’rbi, përk’atë,sisht për,gatitja e tak’imit mes Ku rtit dhe presi,dent’it të Ser’bisë, Aleksa’ndar Vuç’iq.Gj’atë viz,itës së fundit në Brusksel, më 18 maj, kryem,inistri Kurti kishte deklaruar se takim,i me Vuçiqin mund të ndo,dh diku në mesin e muaj,it qers’hor.

Comment here