Lajme

“Babi të l utem kt hehu” babai vd es tra gjiki sht në sy të dy femijëve të tij, mos kalo pa thenë NG USHLLIME

Një shqiptar ka hu mbur jetën tr agjikisht në Greqi. Mësohet se 35-vjeçari ishte një pu nëtor që hu mbi jetën në oborrin e tij gjatë punës si k opshtar.Ngjarja e rëndë ndodhi pa sditen e së enjtes në Pefka, në Selanik ndërsa shq iptari po shk urtonte një p emë në ob orrin e tij në rrugën Propylaion.

Sipas in formacionit nga Th estival, punëtori në rr ethana ende të pa qa rta ka r ënë nga shk allët, duke marrë dë mtime të rëndë. Një am bulancë shkoi në v endin e ngjarjes, por për fat të k eq shqiptari kishte nd ërruar jetë.35-vjeçari ishte baba i dy fëmijëve dhe punonte për të zb ukuruar k opshtet e disa shtëpive në zo nën e Pefka.Mos k alo pa thene NG USHLLIME.

Comment here