Lajme

Njihuni me mjekun kosovar që ka ngritur nga karroca 176 persona

Njihuni me mjekun kosovar që ka ngritur nga karroca 176 persona

Dhi mbjet e shp i n ë s llo g a ri t e n ndër pë r vo j a t pl o t vu aj tj e të shumë njerëzve dhe p ërbëjnë ndër shk a q e t më të shp e sh t a për të tr o ki t u r tek mj e k u fa mi lj a r.
JU FTOJM TE SHT YPNI ME POS HT DUKE E HAP HAPSIREN RE KALMUESE

Mj e kë si a al te r na ti ve çdo ditë e më shumë po bë h e t op si o n i pa ci e n të ve të cilët siç thonë edhe v e t pa ci e n t e t kanë gj e t ë sh r i m i n tek këta mj e k ë

Nj ë r i nd ë r këta mj e k është edhe Mu jë Haliti i cili thotë se mj e k o n çdo së mu n d j e të bo sh t i t ku rr i z or tash e 36 vite

Ga zetarja e D T V-së Do runtina Gashi ka re a li z u a r një st o r i e me mj e k un Haliti i cili m e s tj e r a sh tho të që m b i 130 m ijë pa ci e n t me pr o bl e m e të bo sh t i t ku rr i z o r kanë ka l u a r nga du a r t e tij, ma dj e nga ka rr o c a i ka ngr i t u r 176 p ersona

Comment here